صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,000 --> 00:00:11,000
<i>[Hwayugi]
Synced by wongkidul</i>

2
00:00:18,800 --> 00:00:20,680
<i>[Episode 6]</i>

3
00:00:24,590 --> 00:00:31,760
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

4
00:00:47,520 --> 00:00:51,570
What are you going to do now that you've tasted Sam Jang's blood?

5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/16/2018 5:47 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,252 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 215