صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
00:00:01,005 --> 00:00:02,297
<i>[A.Korean.Odyssey.04]</i>

2
7
00:00:03,960 --> 00:00:06,030
<i>[Synced by sirmcfly]</i>

3
11
00:00:06,870 --> 00:00:10,000
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:13,200 --> 00:00:15,000
<i>Subtitles brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

5
20
00:00:22,420 --> 00:00:27,070

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/8/2018 12:43 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (30,933 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 5 users
  • Voted as Good by: 5 users
  • Downloads: 4,706