صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
1193:02:46,342 --> 00:00:02,000
<i>[A.Korean.Odyssey.03]</i>

2
7
00:00:03,040 --> 00:00:05,300
<i>[Synced by sirmcfly]</i>

3
11
00:00:05,270 --> 00:00:08,290
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:12,380 --> 00:00:22,330
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

5
20
00:00:34,380 --> 00:00:37,930

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/8/2018 12:38 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (29,633 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 4,924