صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,780 --> 00:00:04,290
<i>[Hwayugi]</i>

2
00:00:05,500 --> 00:00:10,780
<i>[Lee Seung Gi, Cha Seung Won]</i>

3
00:00:12,960 --> 00:00:16,430
<i>[Oh Yeon Seo, Lee Hong Gi]</i>

4
00:00:17,790 --> 00:00:26,799
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

5
00:00:26,800 --> 00:00:30,790

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/26/2017 11:37 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 30.000
  • Files: 1 (27,980 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 750