صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:32,215 --> 00:00:36,186
<i>[Hwayugi]</i>

2
00:00:37,554 --> 00:00:39,990
<i>[Episode 2]</i>
I found it! I found it!

3
00:00:39,990 --> 00:00:45,128
Run!

4
00:00:45,128 --> 00:00:46,496
I came here first.

5
00:00:46,496 --> 00:00:49,699
- What the heck...
- What...

6
00:00:49,699 --> 00:00:51,334
Jin Seon Mi. Move!

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/26/2017 5:52 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (27,423 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 5 users
  • Voted as Good by: 5 users
  • Downloads: 2,685